okres Chrudim

Seznam obcí:
Čankovice, Heřmanův Městec, Hrochův Týnec, Chrudim, Kočí, Kostelec u Heřmanova Městce, Orel, Perálec, Rozhovice

Čankovice


kaple Proměnění Páně

Kaple ze začátku 19. století je obdélná, s půlkruhově uzavřeným presbytářem, s trojosým průčelím završeným atikou s koulemi a volutovým štítem. Zaklenuta konchou a plackou.Heřmanův Městec


kostel sv. Bartoloměje

Pozoruhodný pozdně barokní kostel z let 1756-61 od Františka Tomáše Jedličky. Kostel postaven nově na místě původního kostela, který v roce 1740 vyhořel. Cenné nástropní malby v lodi jsou od Františka Xavera Palka z roku 1762, v presbytáři od Jana Qurina Jahna z pozdější doby. Iluzivní malby oltáře asi od Josefa Kramolína, oltář a kazatelna jsou dílem bratří Pacáků. Plastiky na průčelí jsou od Kajetána Beuthla. Gotická křtitelnice je z roku 1436. Z podzemních krypt je přístupná hrobka Žerotínů. Zvony, kterými byla vybavena věž vysoká téměř 37 metrů, padly za oběť světovým válkám. Naposledy byly odvezeny čtyři zvony v roce 1942. Kostel byl několikrát upravován (liturgický prostor roku 1965) a opravován – naposledy v roce 2002.kostel Zvěstování Panny Marie

Hřbitovní jednolodní pozdně gotický kostel s odsazeným kněžištěm z konce 16. století. Soušasnou podobu získal kostel v 18. století, kdy bylo roku 1776 upraveno hlavní průčelí, a v roce 1791 byl rozšířen o sakristii. V interiéru je barokní vyřezávaný oltář Zvěstování Panny Marie z roku 1740 a tzv. šporkovské lavice. V ohradní zdi stojí barokní zvonice s dřevěným patrem v dnešní podobě z roku 1711.synagoga

Barokní synagoga z roku 1760. Roku 1870 přestavěna novorománsky architektem Františkem Schmoranzem. K bohoslužbám se synagoga užívala do roku 1940. Roku 1948 koupila synagogu Českobratrská církev evangelická, ale příliš se o ni nestarala. V roce 1986 ji koupilo město a počalo s obnovou. V letech 1992-2001 byla synagoga se sousední židovskou školou nákladně opravena.kostel Církve československé husitské

Kostel postaven v letech 1929-30 Emanuelem Dostálem podle projektu architekta Ferdinanda Potůčka z Pardubic. Budova puristicko-konstruktivistického směru je 28 metrů dlouhá, věž dosahuje výšky 20,2 metru. Základní kámen byl položen 21.7.1929, slavnostní otevření se konalo 21.9.1930. V průčelí bohoslužebné síně je velký nástěnný freskový obraz „Usmíření“ od Václava Kučery z roku 1932.kaple sv. Jiří

Raně barokní kaple z roku 1680.Hrochův Týnec


kostel sv. Martina

Původně gotický kostel připomínán jako farní roku 1349, dnešní kostel je z let 1723-28 s kaplí (zv. Zellerovská) z roku 1680. Je jednolodní, s půlkruhově uzavřeným presbytářem a centrálními kaplemi a oratořemi po obou stranách, s věží před západním průčelím, sakristií po severní straně lodi. Presbytář zaklenut konchou a valenou klenbou s výsečemi, kaple po stranách presbytáře zaklenuty nízkými kupolemi. V lodi valená klenba na pásech s výsečemi. Uvnitř fresková malba z roku 1731 od olomouckého freskaře Jana Kryštofa Handkeho. Hlavní oltář portálový se sochami sv. Václava a sv. Norberta, obrazem Vidění sv. Martina, zřízen roku 1723 nákladem Markéty z Valdštejna, opraven roku 1851.kaple sv. Anny

Kaple z roku 1832, opravena roku 1891 a obnovena v letech 1974 a 2006. Je to drobná obdélná stavba s průčelím završeným trojbokým štítem, zaklenutá valeně na pásech. Současná malovaná iluzivní architektura hlavního oltáře s malovanými sochami sv. Rocha a sv. Františka.kaple Božího hrobu

Novorenesanční kaple z let 1830-31, se sloupovým portikem. Bývalá hrobka rodu Lilienwaldů.Chrudim


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Trojlodní bazilikální gotický kostel s románskými základy, upravený novogoticky. Doba založení a postavení kostela není přesně známa. Jeho východní část však pravděpodobně stála již kolem roku 1340. Novogotickou podobu získal úpravou stavitele Františka Schmoranze st. v letech 1857-79. Průčelí dominuje dvojice nárožních hranolových věží. Presbytář ukončený pětibokým závěrem je zaklenut křížovou klenbou, hlavní loď zaklenuta čtyřmi poli s křížovými klenbami a jednou klenbou s hvězdicovým vzorem, vedlejší lodě čtyřmi poli křížové klenby. Stoupající terén se uplatňuje stupňovitě se zvedající základnou kostela, lodě se rozšiřují směrem k presbytáři. V interiéru gotická kazatelna a křídlový oltář z 15. století s Madonou. Na hlavním oltáři obraz sv. Salvátora opředený pověstmi.kostel Povýšení sv. Kříže

Původně gotický kostel zmiňovaný jako farní roku 1349. Zničen Žižkovým vojskem, upraven v 16. století pozdně goticky a v letech 1673-77, regotizován Františkem Schmoranzem st. v letech 1864-65. Kostel je jednolodní, s pětiboce uzavřeným presbytářem, předsíňkou a vnější kamennou kazatelnou. Presbytář zaklenut polem a kápěmi závěru křížové klenby, loď zaklenuta třemi poli křížové žebrové klenby (původně s kazetovým stropem z 2. poloviny 17. století). Prosté vybavení je převážně novodobé. Do vnějších stěn jsou zazděny náhrobníky z 16. - 19. století.kostel sv. Josefa

Kapucínský klášterní kostel svěcen roku 1665. Je jednolodní s užším pravoůhle uzavřeným presbytářem s přilehlou sakristií a kaplí, Loretánskou kaplí a podzemním božím hrobem při boku lodi. Průčelí završeno hladkým trojbokým štítem, v nice nad portálem socha sv. Josefa z roku 1702. Presbytář, kaple při něm a sakristie zaklenuty křížovou hřebínkovou klenbou, v lodi valená klenba s výsečemi, v Loretánské kapli klášterní klenba zdobená iluzivními architektonickými a figurálními nástěnnými malbami.kostel sv. Kateřiny

Gotický kostel z 2. poloviny 14. století, dnešním presbytář postaven kolem roku 1470, zásadně přestavěn vč. síňového trojlodí v letech 1514-36, po požáru v roce 1850 opraven do dnešní podoby Františkem Schmoranzem st. roku 1887. Kostel je trojlodní, s pětiboce uzavřeným presbytářem a jednou věží. Vnitřní vybavení pochází z 15. – 19. století.kostel sv. Michala

Gotický kostel založen roku 1519 a vysvěcen roku 1521. Je jednolodní, s polygonálně uzavřeným presbytářem. Výška kostela je 25 metrů. Loď zaklenuta jednoduchou síťovou klenbou. Hlavní oltář od J. Procházky z doby kolem roku 1770 je rokokový, rámový, s obrazem sv. archanděla Michaela od Josefa Cereghetiho z roku 1760, přemalovaný Františkem Müllerem roku 1914. Venkovní zdi obloženy 90 náhrobníky.evangelický kostel

Evangelický kostel postaven roku 1890 podle návrhu místního stavitele Jana Tomáška. Délka kostela je 23 metrů. Varhany postavil v roce 1981 varhanář Josef Kobrle z Lomnice nad Popelkou. Byly několikrát přestavovány, naposledy v roce 2007.Husův sbor

Husův sbor Církve československé husitské postaven roku 1935 architektem C. Luhanem. V interiéru malby od S. Zeleného.modlitebna Církve bratrské

V roce 1977 zakoupila Církev bratrská dům, ve kterém byla po rozsáhlé rekonstrukci roku 1980 otevřena modlitebna.kaple Čtrnácti sv. pomocníků

Původní kaple postavena v 17. století nad studánkou, jejíž voda byla považována za léčivou. Dnešní kaple postavena roku 1883 nákladem mlynáře Františka Podhajského.v části Markovice

kostel sv. Marka

Kostel připomínán poprvé roku 1350. Gotická stavba zbarokizována v 1. polovině 18. století. Je jednolodní s půlkruhově uzavřeným presbytářem s boční sakristií a s věží před západním průčelím. Presbytář zaklenut polem a výsečemi závěru křížové klenby, loď plochostropá. Hlavní oltář s akantovým rámem se stuhou ze začátku 18. století, s obrazem od J. Papáčka. Kazatelna renesanční z 1. poloviny 17. století.Kočí


kostel sv. Bartoloměje

Původně gotický kostel postaven P. a J. Lútkou na náklad královny Žofie roku 1397. Dřevěný strop lodi a kruchta jsou z roku 1678, dřevěná zvonice v průčelí z roku 1666, most z roku 1721, celek regotizován Františkem Schmoranzem. Kostel je jednolodní, s presbytářem uzavřeným třemi stranami osmiúhelníka, se sakristií po severní straně, s dřevěným mostem a představěnou mohutnou dřevěnou zvonicí na západní straně. Vnějšek podepřen opěrnými pilíři, presbytář zvýšen dřevěným podsebitím na krakorcích, věž v průčelí roubená, vybíhá ve zvonici završenou ve výšce 29 metrů vysokým jehlancem, stěny zvonice a střecha kryty šindelem. Ve věži starobylé zvony sv. Bartoloměj z roku 1496 a Vavřinec z roku 1562. Ke zvonici vede přes potok dřevěný most otevřený roubenými oblouky arkád. Presbytář zaklenut jedním polem gotické křížové klenby s terčovitým svorníkem datovaným 1397, loď plochostropá s dřevěným kazetovým stropem z roku 1678, zdobeným bohatou renesanční ornamentikou, v lodi nástěnné malby odkryté roku 1899. Novogotický hlavní oltář z roku 1882 nahradil barokní z roku 1683, jehož části jsou uloženy v Chrudimském muzeu. Dřevěná kazatelna z roku 1680, varhany z roku 1678.Kostelec u Heřmanova Městce


kostel sv. Petra a Pavla

Původně románský kostel, byl součástí opevněného hradu, oblopený příkopy a valy. Dnes je gotický ze 14. století. Regotizován byl roku 1898 architektem Františkem Schmoranzem, při tom byla odstraněna barokní cibulová věž a nahrazena štíhlým jehlanem. Budova kostela má dvě lodě a dva presbytáře. Hlavní větší presbytář je zavřen třemi boky, menší dvěma. V presbytáři jsou gotická okna, klenutí má křížová žebra a svorníky jsou kruhové s rozetami. Vchod do sakristie je gotický. Nejvzácnější památkou v kostele je sanktuárium s dřevěnými dvířky z venku pobytými železem. V apsidě kostela jsou nástěnné středověké malby z poloviny 16. století, které vyobrazují 9 z údajných 12 loupeživých rytířů – pánů z Mrdic, kteří se skrze modlitby snaží dojít božího odpuštění za svůj hříšný život. Ve druhé polovině 17. století byl do kostela pořízen bohatě vyřezávaný dřevěný oltář s obrazem sv. Šimona od Samuela Gindtera.Orel


kostel sv. Jiří

V osadě Tři Bubny stojí gotický kostel ze 14. století. Upraven novogoticky byl v 19. století stavitelem Františkem Schmoranzem. Je dvojlodní s pětiboce uzavřeným presbytářem se sakristií po severní straně, s polygonálně uzavřenou kratší jižní boční lodí a s hranolovou věží před západním průčelím. Východní část kostela podepřena opěrnými pilíři. Přesbytář a závěr boční lodi zaklenuty polem a kápěmi závěru křížové klenby, hlavní a boční loď, dělené dvěma hrotitými arkádami na čtyřbokém pilíři s okosenými hranami, zaklenuty dvojicemi polí křížové žebrové klenby na jehlancových konzolách. V závěru boční lodi gotické nástěnné malby z 1. poloviny 15. století. Hlavní oltář novogotický z roku 1882 se Schmoranzovým obrazem sv. Jiří.Perálec


kostel sv. Jana Křtitele

Gotický kostel z roku 1321, kdy ho posvětil pražský biskup Jan z Dražic. Z té doby presbytář a portál na severní straně lodi. Loď přistavěna roku 1765 a kostel zbarokizován. Je jednolodní, s pětiboce zakončeným presbytářem, sakristií na severní straně, hranolovou věží na severní a šnekovým schodištěm na západní straně lodi. Presbytář sklenut polem křížové klenby a paprsčitě v závěru, loď plochostropá. Při opravě v roce 1928 objeveny gotické nástěnné malby z 1. poloviny 14. století. Hlavní oltář ze začátku 18. století. Kazatelna s figurálním reliéfem Dobrého pastýře od V. Zacha z Perálce z roku 1747, dřevořezba Panny Marie v presbytáři z 2. poloviny 16. století. Kostel naposledy opraven v letech 1993-97.Rozhovice


kostel sv. Petra a Pavla

Původně gotický kostel doložený k roku 1349, přestavěn barokně v 1. polovině 18. století, vnějšek upraven novorománsky v letech 1895-98 podle návrhu architekta Fr. Schmoranze. Je jednolodní, s trojboce uzavřeným presbytářem s věží se sakristií v přízemí po jižní straně. Presbytář a loď plochostropé, sakristie zaklenuta valenou klenbou. Stěny presbytáře pokrývá moderní freska monumentálních rozměrů vytvořená v letech 1969-79 malířem Vojmírem Vokolkem. Původní barokní zařízení z doby kolem roku 1700 vč. hlavního oltáře se sochami sv. Antonína, Václava a Ludmily, obrazem sv. Petra a Pavla, obnoveného roku 1860, zlikvidoval Vojmír Vokolek a nahradil ho svým zařízením, stlučeným z prken, špalků a plechu. Ani to se nedochovalo a bylo v letech 2002-05, kdy došlo k celkové opravě kostela, nahrazeno novodobým. Ve věži je zvon vyrobený roku 1562 v Kutné Hoře. Druhý menší zvon nepřečkal válečné rekvizice. Po první světové válce byl nalezen v Hamburku a roku 1925 vrácen na věž, po druhé světové válce definitivně zmizel.