okres Frýdek-Místek

Seznam obcí:
Bukovec, Bystřice, Frýdek-Místek, Hnojník, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Karpentná, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Oldřichovice, Písek, Třanovice, Třinec, Vendryně

Bukovec


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel postaven v letech 1938-39, vysvěcen byl 25. června 1939. V roce 2002 byla provedena přestavba kostela, v roce 2010 byly vyměněny okna, v roce 2011 nově vyzdoben hlavní oltář.Bystřice


kostel Povýšení sv. Kříže

Polodřevěný kostel postaven roku 1897 podle projektu Prokopa Albína na místě původního dřevěného z roku 1587. V interiéru renesanční křídlový oltář z roku 1588.evangelický kostel

Základní kámen kostela byl položen 6. května 1811. Stavba trvala šest let, 21. září 1817 byl kostel slavnostně posvěcen. V dalších letech probíhaly interiérové úpravy, např. v roce 1824 instalovány nové varhany, v roce 1830 bylo započato s výstavbou oltáře a kazatelny, které byly posvěceny 29. června 1831. V roce 1849 byly koupeny dva nové zvony, které byly instalovány v provizorní věži na kostelním nádvoří. Současná věž byla postavena ještě v roce 1849, ke dvěma existujícím zvonům byl zakoupen třetí. Další stavební úpravy přinesl rok 1923, kdy dostal kostel novou krytinu a byly pořízeny nové varhany. V roce 1924 byly posvěceny nové zvony, které nesou názvy Víra, Naděje a Láska.Hnojník


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Empírový jednolodní kostel postaven v letech 1810-12 na místě původního dřevěného. Základní kámen byl položen 10. května 1808, vysvěcen byl 18. listopadu 1812. Kostel je postaven na půdorysu rovnoramenného kříže, presbytář byl původně půlkruhově uzavřen. Hranolová věž byla původně osazena pěti zvony. Ty byly za první světové války zrekvírovány, nové tři zvony byly posvěceny v srpnu 1931. Vydržely však jen do roku 1942, kdy byly odvezeny. Dnes je ve věži kostel jeden z roku 1932, osazen byl až po druhé světové válce. Nad hlavním oltářem je obraz Nanebevzetí Panny Marie namalovaný neznámým malířem kolem roku 1750.Hrádek


evangelický kostel

Slavnostní posvěcení evangelického kostela bylo provedeno 1. června 1924. Za druhé světové války byly zabaveny tři kostelní zvony. Nový zvon byl pořízen v roce 1951 spolu s varhany a novou střechou, od roku 1961 je v kostele nová kazatelna. V roce 1971 byly na věži kostela umístěny nové hodiny, v roce 1987 pořízeny nové elektrofonické varhany. Od roku 1997 je kostel vytápěn plynem.Sbor Církve bratrské

Počátkem 20. století zakoupil hrádecký sbor Rozhodných křesťanů bývalou ubytovnu dělníků, z krčmy se stal sborový dům. Objekt byl poté několikrát rekonstruován, za druhé světové války byla modlitebna uzavřena. Po válce se činnost sboru rozrůstala, bylo nutno provést další rekonstrukci sborové budovy a přístavbu modlitebny. Komunistický režim donutil členy Spolku rozhodných křesťanů připojit se k dnešní Církvi bratrské. Po pádu komunistického režimu byla zahájena výstavba Domova s pečovatelskou službou a zahájena výstavba nové modlitebny, která byla kolaudována v roce 2012.Hrčava


kostel sv. Cyrila a Metoděje

Dřevěný kostel z roku 1936 v nejvýchodnější obci České republiky. Postaven podle projektu Karla Náhůnka, slavnostně vysvěcen 5. července 1936. Jedná se o obdélnou stavbu s trojboce ukončeným presbytářem, završenou velmi strmou střechou s malou jehlancovou vížkou. V interiéru ručně vyřezávaná křtitelnice od hluchoněmého řezbáře Ondřeje Zogaty, místního rodáka. Roku 1942 byl pro válečné účely zabaven kostelní zvon ze zvonoviny a nahrazen ocelolitinovým zvonem z bývalé zvoničky ze školy v Bukovci. Teprve v roce 2005 byl díky sbírce hrčavských obyvatel vyroben zvonařskou dílnou Tkadlec v Halenkově nový zvon sv. Cyril a Metoděj a vysvěcen 10. prosince 2005 biskupem Františkem Lobkowiczem. Do zvonice byl zavěšen 2. března 2006.Jablunkov


kostel Božího těla

Původní kostel v roce 1619 vyhořel, na jeho místě byl postaven kolem roku 1671 nový, renesanční kamenný s dřevěnou věží se třemi zvony. Až v roce 1679 byl vysvěcen. Roku 1788 byla zrestaurována věž, 41 m vysoká, do níž byly zapraveny nové hodiny. který byl v 19. století přestavěn v novogotickém slohu. V roce 1878 byly vestavěny nové oltáře, roku 1886 zakoupeny nové varhany. Opravy a úpravy kostela byly provedeny na počátku 20. století, v roce 1932 a v poválečném období. V obou světových válkách přišel kostel o své zvony. 15. srpna 1938 byly posvěcené nové zvony, které v roce 1942 němci zabavili, 7 srpna 1945 byly posvěceny tři nové železné zvony, které zvonily 66 let – do 13. července 2011. V roce 2011 byla provedena oprava exteriéru kostela, 8 října 2011 byly posvěceny tři nové, bronzové zvony - bl. Jan Pavel II., Panna Marie Fatimská a sv. Hedvika.kostel sv. Josefa

Klášterní kostel postaven v letech 1929-32, vysvěcen byl 2. srpna 1932. V první polovině roku 2007 byla provedena rekonstrukce kostela podle projektu architekta Ladislava Mirta.Karpentná


hřbitovní kaple

Hřbitovní evangelická kaple.Mosty u Jablunkova


kostel sv. Hedviky

Kostel z roku 1768.Návsí


evangelický kostel

Barokní dřevěný kostel z roku 1791 byl nahrazen novým v letech 1817-20. Roku 1849 byla k lodi přistavěna věž a do ní byl zavěšen zvon. V roce 1858 přibyl druhý a v roce 1870 třetí. Zvony byly zrekvírovány na válečné účela v roce 1916, po válce byly nahrazeny třemi menšími ocelovými a v roce 1936 třemi mosaznými, z nichž dva byly zabaveny v roce 1942, a na věži zbyl pouze nejmenší o hmotnosti 200 kg. V roce 1990 byly na věž zavěšeny dva nové zvony o hmotnosti 700 a 400 kg. Roku 1835 byl v kostele umístěn současný oltář, v 90. letech 19. století byly v kostele instalovány nové varhany, které byly nahrazeny současnými varhanami roku 1953. V 70. letech 20. století se uskutečnila generální rekonstrukce kostela.Nýdek


kostel sv.Mikuláše

Dřevěný kostelík z roku 1576 s šindelovou střechou a barokním mobiliářem. V roce 1746 byl zakoupen nový oltář, do kterého byl umístěn obraz sv. Mikuláše z původního oltáře. V roce 1752 byly pořízeny přenosné varhany, roku 1903 byly přemístěny do muzea a nahrazeny harmoniem. Nový obraz sv. Mikuláše je v kostele od roku 1754. Ve zvonici je 200 kg těžký zvon z roku 1581. Obnova celého kostela byla provedena v letech 1894-98, v roce 1977 byla provedena generální oprava.evangelický kostel

Základní (úhelný) kámen byl položen 21. července 1903, posvěcení se konalo 26. června 1904. Během let se uskutečnily dvě větší rekonstrukce: v roce 1968 přístavba sálu a zvětšení stavby o 7 metrů a vestavba pavlače v roce 1990.Oldřichovice


evangelický kostel

Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání vznikl přestavbou budovy bývalé evangelické školy z roku 1869.hřbitovní kaple

Hřbitovní kaple opravena v roce 2014, nově na ni byly instalovány hodiny.Písek


kostel Božího Milosrdenství

Kostel postaven v letech 1993-95, vysvěcen byl 24. září 1995 arcibiskupem Janem Graubnerem. Jedná se o jednolodní zděnou stavbu s betonovou věží, ve které je zavěšen jeden zvon.evangelický kostel

Kostel byl postaven v letech 2003-10 podle projektu architekta Karla Cieslara. Je jednolodní, obdélníkový o rozměrech 12 x 24 m. Nad západním vstupem do kostela je trojstěnná věž s bronzovým zvonem z roku 2010.Třanovice


kostel sv. Bartoloměje

Novogotický kostel postaven v letech 1902-04 stavitelem Albertem Dostálem z Těšína. Základní kámen byl posvěcen 8. září 1902, slavnostní vysvěcení nového kostela se konalo 26. prosince 1904. Nový kostel byl postaven těsně vedle původního dřevěného kostela, ze kterého byly do novostavby přeneseny pouze zvony, dva skleněné lustry a oltářní obraz sv. Bartoloměje, který se posléze ztratil. V roce 1932 byly do věže kostela zavěšeny čtyři nové zvony z dílny Richarda Herolda z Chomutova jako náhrada za původní zvony zabavené během první světové války. Totéž však potkalo i tyto nové zvony, jejichž náhrada byla v podobě dvou nových zvonů posvěcena 9. prosince 1945. V roce 1956 byla provedena větší oprava kostela, v roce 1980 byla provedena nová výmalba.evangelický kostel

Evangelický kostel se čtyřbokou věží před vstupním průčelím byl postaven v letech 1929-31 podle plánu Tadeusze Michejdy v duchu puristické moderny. Základní kámen byl posvěcen 15. září 1929, slavnostní posvěcení kostela se konalo 13. září 1931. Následujícího roku, 22. května, byly posvěceny dva nové zvony. Za druhé světové války byly tyto zvony zrekvírovány, avšak již roku 1944 byly ve Vítkovických železárnách zhotoveny tři nové zvony a konce téhož roku posvěceny. V roce 1947 byly v kostele instalovány nové varhany od firmy Rieger z Krnova. V letech 1952-53 byla rozšířena původně malá sakristie kostela na velký sborový sál. Velká rekonstrukce byla provedena v roce 1987, kdy byl zhotoven i nový oltář a kazatelna. V roce 1995 proběhla oprava střechy kostela, v roce 1999 oprava fasády a vstupního schodiště.Třinec


kostel sv. Alberta

Novogotický cihlový kostel postaven ve tvaru kříže, vysvěcen roku 1880. Kostel je dlouhý 49,5 metru, široký 32,5 metru a vysoký 14 metrů. Štíhlá věž, stupňovitě se snižující, je vysoká 63 metrů. Ve věži byly původně tři zvony, za druhé světové války byly však zrekvírovány. Nové byly pořízeny roku 1992 a mají tyto jména: sv. Pius X., Panna Marie Bolestná, sv. Jan Sarkander, sv. Anežka. Hlavní oltář je zhotoven z godulského pískovce, pokryt deskou z kararského mramoru, sochy svatých jsou z alpského sosnového dřeva. Varhany jsou od firmy Rieger z Krnova.evangelický kostel

Novogotický kostel postaven v letech 1896-99 podle projektu Julia Leischinga. Slavnostní posvěcení se konalo 9. července 1899. Oltářní obraz „Vzkříšení Krista“ namaloval Jan Raszka z Krakowa. Varhany jsou od firmy Rieger z Krnova. Oprava kostela proběhla v roce 2012.Vendryně


kostel sv. Kateřiny

Kostel pochází ze 14. století, původně měl dřevěnou věž. Roku 1890 byl kostel opraven, byla postavena cihlová klenba a věž nahrazena zděnou. Ve věži kostela visí velmi vzácný zvon, homolovitého tvaru, ulit v letech 1440-50 zvonařem Hanusem Freudenthalem. V roce 1910 byl kostel přestavěn, ubourán presbytář a část lodi a kostel rozšířen do tvaru kříže. V roce 2002 byla provedena poslední oprava kostela.