okres Most

Seznam obcí:
Bečov, Bedřichův Světec, Braňany, Brandov, České Zlatníky, Český Jiřetín, Havraň, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Křížatky, Lišnice, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Lužice, Malé Březno, Malý Háj, Mariánské Radčice, Moravěves, Most, Nová Ves v Horách, Volevčice, Vtelno, Vysoké Březno, Zaječice, Želenice

Bečov


kostel sv. Jiljí

Barokní kostel, svěcen roku 1767. Je jednolodní s půlkruhově zakončeným presbytářem, s hranolovou věží nad západním průčelím. Presbytář sklenut valenou klenbou s výsečemi, v závěru koncha, loď plochostropá. Zařízení je jednotné barokní z 1. čtvrtiny 18. století, na hlavním oltáři gotická socha trůnící Madony ze 70. let 14. století.Bedřichův Světec


kostel sv. Jakuba Staršího

Původně románský kostel z let 1220-40 opevněn valem. Goticky přestavěn a několikrát upravován a doplňován. Je jednolodní, obdélný, s pravoúhlým presbytářem, s pravoúhlou sakristií po jižní straně, která převyšuje loď. Loď s dřevěnou kruchtou plochostropá, presbytář sklenut dvěma poli křížové žebrové klenby na konzoly. Hlavní oltář s novým obrazem sv. Jakuba a kazatelna jsou raně barokní z konce 17. století.Braňany


hřbitovní kaple

Drobná, nová kaple na hřbitově, ukončena trojbokým závěrem, s vížkou nad průčelím.Brandov


kostel sv. Michaela archanděla

Barokní kostel z let 1720-30. Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhově ukončeným presbytářem s obdélníkovou sakristií a kaplí po stranách. Průčelí s plochým středním rizalitem je vyvrcholeno křídlovým štítem.České Zlatníky


kostel sv. Jiří

Původní barokní kostel z roku 1694 byl novorománsky upraven v 19. století. Je jednolodní, obdélný, s pravoúhlým presbytářem, k němuž se pojí oblá apsida sakristie, nad západním průčelím věž. Loď i presbytář členěny pilastry a zaklenuty křížovými klenbami na pásy. Hlavní oltář z poslední čtvrtiny 17. století, kazatelna z konce 18. století.Český Jiřetín


kostel sv. Jana Křtitele

Dřevěný kostel, přenesený sem v roce 1969 ze zatopené obce Fláje. Jedná se o lidovou památku z roku 1658. Kostel je roubený, dřevěný, jednolodní, s trojbokým presbytářem a věžičkou na střeše. V roce 1995 byla dokončena rekonstrukce interiéru a do kostela umístěna pobočka okresního muzea v Mostě s výstavou dokumentující život na horách. Kostel je příležitostně využíván k církevním obřadům.Havraň


kostel sv. Vavřince

18.4.2010 18.4.2010

Gotický kostel, připomínaný roku 1364 jako farní. Uvnitř kostela je cenné zařízení - hlavní oltář barokní z 2. čtvrtiny 18. století, dva boční oltáře z let 1680-90, kazatelna z doby druhého rokoka, barokní varhany z 18. století.Hora Svaté Kateřiny


kostel sv. Kateřiny

Kostel prvně zmiňován roku 1450, kdy byl postaven dřevěný. Na místě starého byl v letech 1611-12 postaven nový, zděný. V letech 1783-86 byl přestavěn pozdně barokně. Hlavní oltář vymaloval kateřinský rodák Josef Fux, nástropní malby jsou z 18. století. V kostele jsou varhany z roku 1849, ve věži zvon z roku 1616.Horní Jiřetín


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Barokní kostel postaven v letech 1694-1700 na místě starší gotické stavby podle plánů J. B. Matheyho. Nad bohatě členěným portálem socha madony a puttů z roku 1730. V interiéru hodnotné zařízení z 18. století.Křížatky


kaple

Kaple z roku 1911, bez vnitřního zařízení. V roce 2000 byla opravena.Lišnice


kaple sv. Jana Nepomuckého

Barokní kaple z roku 1717. Je obdélná, s pravoúhlým závěrem a sakristií v ose. Loď plochostropá, v závěru křížová klenba. Oltář je rokokový z roku 1758.Litvínov


kostel sv. Michaela archanděla

Raně barokní kostel postaven v letech 1685-94 podle plánů Jana Baptisty Matheyho. Opraven roku 1763, po sedmileté válce, pronikavě při velké renovaci v letech 1887-1902. Je jednolodní, obdélný, s užším obdélným, trojboce zakončeným presbytářem, hlavní průčelí dvouvěžové. Presbytář sklenut valeně, v závěru paprsčitou klenbou, na klenbě freska Nanebevzetí Panny Marie z roku 1889. Loď sklenuta valenou klenbou s lunetami a pásy, sbíhajícími na pilastry. Hlavní oltář se sochami sv. Petra a Pavla z doby kolem roku 1700, obraz „Souboj andělů“ z doby kolem roku 1690 z okruhu K. Škréty, nebo P. Brandla. Varhany jsou z roku 1908 od firmy bratří Riegrových z Krnova. V říjnu 2001 byly do kostela z dílny zbraslavského zvonaře Petra Rudolfa Manouška dovezeny dva zvony, větší z nich z roku 1522 prošel významnou rekonstrukcí, menší byl nově vyroben.kaple Bratrství

Barokní kaple postavena v letech 1769-73. Je obdélná, trojboce ukončená, sklenuta valenou klenbou s lunetami a konchou.hrobní kaple Valdštejnů

Klasicistní hrobní kaple Valdštejnů z roku 1829. Nechala ji vybudovat, po smrti svého manžela Františka Adama, hraběnka Karolina Valdštejnová nad rodinnou hrobkou. V roce 1844 zde byla pohřbena po boku svého manžela. Je obdélná, s vížkou nad průčelím, sklenuta plackou. Uvnitř náhrobek s figurální výzdobou z 1. poloviny 19. století od Franze Johanna Pettricha, na stěnách jsou mramorové pamětní desky zemřelých.Lom


kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Novorenesanční kostel z roku 1888. Jednolodní, obdélný, s užším polygonálně zakončeným presbytářem se sakristiemi po obou stranách a s hranolovou věží v západním průčelí.kaple Nejsvětější Trojice

Novogotická kaple s obdélným oltářním výklenkem a vížkou. Uvnitř strop s fabionem, zařízení novogotické.Louka u Litvínova


kaple sv. Antonína Paduánského

Barokní kaple, renovovaná roku 1935. Je jednolodní, obdélná, s trojúhelníkovým štítem nad vstupním i závěrovým průčelím. Vnitřek s neodděleným presbytářem kryt stropem s fabionem.Lužice


kostel sv. Augustina

Kostel z 19. století. Je jednolodní, obdélný, s pětiboce ukončeným, klenutým presbytářem, s věží, vystupující ze západního průčelí. Loď plochostropá. Vnitřní zařízení z 19. století.Malé Březno


kostel sv. Jana Evangelisty

Původně pozdně gotický kostel ze 16. století. Věž postavena roku 1597. V roce 1633 vyhořel, už v roce 1644 byl znovu obnoven a v letech 1723-25 byla dostavěna v barokním slohu jeho loď. Další úpravy probíhaly v 19. století, naposledy byl opraven v letech 1996-98. Je to obdélníková jednolodní stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem a západní hranolovou věží. V interiéru křtitelnice z doby kolem roku 1600.Malý Háj


kostel Nejsvětější Trojice

Klasicistní kostel z let 1781-83. Vysvěcen byl v roce 1791 a až do roku 1949 býval jedním z center kulturního života v malém Háji. Později přestal být udržován a chátral, až na konci 90. let 20. století byl postupně opraven. Hlavní oltář z 1. čtvrtiny 18. století převeden císařem Josefem II. ze zrušeného kláštera v Lounech. Je vyřezán ze dřeva a pozlacen. Na oltářním obraze je svatá Trojice, obklopují ho bílé dřevěné figury 14 pomocníků v téměř životní velikosti. Z lounského kláštera pochází i kazatelna a varhany.Mariánské Radčice


kostel Panny Marie Bolestné

Poutní barokní kostel dal v letech 1692-1703 zbudovat osecký opat Benedikt Littwerig podle plánů Jeana Baptisty Matheye (loď) a Oktaviana Broggia. Obnoven byl roku 1880. Je jednolodní s pravoúhle ukončeným presbytářem, s obdélnou sakristií po severní a s kaplí sv. Anny po jižní straně, s hranolovou věží v západním průčelí. Presbytář sklenut oválnou kupolí s lucernou, loď sklenuta valeně s výsečemi na pásech, vybíhajících z polopilířů. Hlavní oltář se sochami světců z doby po roce 1910. Kolem kostela čtyřkřídlý ambit s kaplemi v nárožích.Moravěves


kaple

Barokní kaple z konce 18. století. Je obdélná, s půlkruhovým závěrem a se štítem v průčelí. Opravena v 19. století, poté zpustla, naposledy opravena roku 2006.Most


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Děkanský kostel postaven v letech 1517-1548 v pozdně gotickém slohu podle projektu saského stavitele Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu na místě vyhořelé, raně gotické baziliky. Úplně dokončen byl bezmála po 100 letech, ještě před dostavbou věže v roce 1602 jej vysvětil arcibiskup Z. Berka z Dubé. Kostel je síňové trojlodí se vztaženými opěrnými pilíři. Ve středu lodi je umístěna pozdně gotická kazatelna. Osmiboká křtitelnice s alabastrovými reliéfy je reprezentantem italského a francouzského renesančního umění. Hlavní barokní oltář s obrazem Nanebevzetí Panny Marie pochází od J. Kramolína. V roce 1975 byl kostel přemístěn o 841,1 metru východněji z důvodu těžby uhlí v místech starého Mostu. Znovu otevřen pro veřejnost byl v roce 1988.kostel sv. Ducha

Původně špitální kostelík z doby kolem roku 1380.kostel sv. Václava

Moderní modlitebna postavena v 80. letech 20. století.pravoslavný kostel sv. Valentina

Pravoslavný kostel ve stylu transylvánské lidové gotiky postavili tesaři z rumunské Maramureše. V roce 2007 začala jeho stavba v Rumunsku. Po jeho dokončení byl rozebrán a převezen do Mostu. Zde byla jeho stavba zahájena v říjnu 2010. Slavnostní vysvěcení provedl metropolita pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Kryštof a rumunský patriarcha Daniel dne 9. října 2011. Dne 29. října 2017 kostel zničila vichřice.Nová Ves v Horách


kostel sv. Michala

Kostel z roku 1783. Slavnostní položení základního kamene bylo provedeno 22. června 1781. 10. října 1782 byl vysvěcen a vztyčen kříž na vrchol věže, 14. září 1784 byly ze starého kostela procesím převezeny zvony a vyzdviženy do nové věže. Slavnostní vysvěcení kostela se uskutečnilo 19. září 1784. Dne 8. června 1857 uhodil do kostela blesk a téměř celý kostel zničil. Oprava byla dokončena ještě téhož roku a v roce 1858 byl na střechu kostela instalován hromosvod.Volevčice


kostel sv. Prokopa

Kostel postaven roku 1840 na místě gotického kostela sv. Havla. Je jednolodní, s polygonálně zakončeným presbytářem, se sakristií po severní straně a s hranolovou věží v západním průčelí. Vnitřek je plochostropý. Hlavní oltář z 19. století, s obrazem od J. Führicha.Vtelno


kostel Povýšení sv. Kříže

Barokní kostel postaven Octavio Broggiem v letech 1736-38. Zařízení je rokokové.Vysoké Březno


kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple z 19. století je obdélná s trojbokým závěrem. V letech 1998-99 byla opravena.Zaječice


kaple sv. Ferdinanda

Pozdně barokní kaple asi z roku 1790 od stavitele Loose. Je obdélná, půlkruhově zakončená, sklenuta plackou.Želenice


kostel sv. Václava

Kostel z konce 19. století. Jednolodní, obdélný, rovně ukončený na východní i západní straně a vyvrcholený štítem. Zařízení soudobé.