okres Rychnov nad Kněžnou

Seznam obcí:
Bartošovice v Orlických horách, Bílý Újezd, České Meziříčí, Deštné v Orlických horách, Dobruška, Jedlová v Orlických horách, Králova Lhota, Neratov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Orlické Záhoří, Pohoří, Rohenice, Rychnov nad Kněžnou, Sedloňov, Solnice, Vrchní Orlice

Bartošovice v Orlických horách


kostel sv. Maří Magdalény

Barokní jednolodní kostel z let 1731-46. Loď kostela je plochostropá, zařízení rokokové. Hřbitovní hranolová brána s cibulovou bání je z roku 1740.Bílý Újezd


kostel Proměnění Páně

Původně raně gotický kostel 2. poloviny 13. století (z té doby zachováno obvodové zdivo presbytáře), přestavěn novorománsky roku 1896 a toho roku 4. října vysvěcen. Na hlavním oltáři figurální plastika Proměnění Krista na hoře Tábor z roku 1747 od Františka Pacáka. Malířská výzdoba z roku 1955 od akad. malíře Jana Daňka z Letovic. U kostela hranolová zděná zvonice, sloužící též jako brána, ze 16. století s bedněnou vrchní částí a stanovou šindelovou střechou. V horní části věže je zaseknuta sekera, kterou se podle pověsti zachránil tesař při pádu z věže tím, že ji zasekl do věže.České Meziříčí


kostel sv. Kateřiny

Barokní kostel z let 1748-52 postavený hrabětem Rudolfem Colloredem na místě staršího dřevěného, zmiňovaného ve 14. století. Je jednolodní, s půlkruhově ukončeným presbytářem, se sakristií na severní straně a s kaplí na jižní straně presbytáře a s hranolovou věží v západním průčelí. Presbytář, loď a kaple sklenuty valeně s výsečemi, v sakristii a v podvěží křížové klenby. Zařízení barokní, hlavní oltář z doby kolem roku 1754, portálový se sochami sv. Kateřiny a Barbory, kazatelna z roku 1755. Oltář a kazatelna nově pozlaceny v roce 1843.Deštné v Orlických horách


kostel sv. Maří Magdalény

Barokní dvouvěžový poutní kostel z let 1723-26 postaven na místě gotického, připomínaného před rokem 1362.Dobruška


kostel sv. Václava

Barokní kostel z roku 1712 postaven Mikulášem Rossim na místě zbouraného gotického kostela Panny Marie z roku 1350. Upraven po požáru v roce 1806. Je jednolodní s půlkruhově zakončeným presbytářem. Presbytář sklenut jedním polem křížové klenby, loď sklenuta čtyřmi poli křížové klenby. Zařízení v barokním stylu pořízeno po požáru v roce 1806. V interiéru renesanční cínová křtitelnice z roku 1507. Před západním průčelím kostela stojí raně barokní zvonice z roku 1693.kostel sv. Ducha

Původně gotický hřbitovní kostel, renesančně upraven kolem roku 1550 a znovu v letech 1761, 4896 a 1957. Je jednolodní s pravoúhle ukončeným presbytářem a se sakristií v ose kostela. Zařízení pseudogotické z roku 1896. Raně barokní hranolová zvonice je z roku 1687.Husův sbor

Kostel postaven v letech 1935-36. V roce 2003 byla provedena rekonstrukce.synagoga

Původní synagoga postavena v letech 1721-22, roku 1806 vyhořela, poté obnovena. Po dalším požáru roku 1866 postavena nově v novogotickém slohu. Roku 1954 byla adaptována pro potřeby Českobratrské církve evangelické.Jedlová v Orlických horách


kostel sv. Matouše

Kostel postaven v letech 1737-41 na místě staršího. Po požáru roku 1833 obnoven v roce 1835. Po druhé světové válce neudržován a zruinován, nyní zčásti opraven.Králova Lhota


kostel sv. Zikmunda

Původně gotický kostel, připomínaný již k roku 1344, vyhořel roku 1641, obnoven v roce 1679, poškozen roku 1759, dnešní podoba z roku 1771. Je jednolodní s pravoúhle zakončeným presbytářem, s hranolovou věží v západním průčelí. Presbytář, sakristie a loď plochostropé. Věž kostela o třech podlažích má bedněný ochoz na krakorcích. Oltářní obraz sv. Zikmunda z roku 1679, kazatelna a varhany v barokním stylu.Neratov


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Barokní kostel postavený v letech 1723-33 pravděpodobně podle plánů Giovanni Battisty Alliprandiho. Základní kámen byl položen 14. srpna 1723, stavitelem byl Carl Antoni Rein, po jeho smrti v roce 1730 dílo dokončil Jakub Ondřej Carow. Chrám byl vysvěcen 24. srpna 1733, menší stavební úpravy však probíhaly až do roku 1749. Zajímavá je jeho severojižní orientace, díky které v poledne na Boží hod vánoční dopadají sluneční paprsky přímo na svatostánek. Kostel je dlouhý 48 metrů, široký 19 metrů a jeho výška činila 18-20 metrů. 10. května 1945 kostel po zásahu střelou z pancéřové pěsti Rudé armády vyhořel. Požár zničil střechy, dřevěné schodiště obou věží a roztavil hodinový stroj i zvon. Interiér byl uchráněn silnými cihlovými klenbami. V roce 1957 se propadly klenby kostela, v roce 1973 byl vydán demoliční výměr, ale prostředky na demolici byly naštěstí vyčerpány na převoz památkově chráněného rokokového schodiště na zámek Skalka u Dobrušky. Od roku 1991 se Sdružení Neratov snaží o obnovení zdejšího poutního místa. V letech 2006-07 byl kostel zastřešen.hřbitovní kaple

Na místě dnešní hřbitovní kaple byl v 2. polovině 16. století postaven dřevěný kostelík. V prvních letech 17. století byl rozšířen a změněn na protestantskou modlitebnu. Na počátku šedesátých let 17. století dochází k vytvoření pověsti poutního místa, kdy do již katolického kostela byla 15. srpna 1661 přenesena s velkou slávou z Rokytnice milostná soška Panny Marie. Dnešní kaple je presbytářem původního neratovského kostela.Olešnice v Orlických horách


kostel sv. Maří Magdalény

Barokní kostel z roku 1705 postaven na místě původního dřevěného kostelíku z 15. století. Roku 1861 postaven znovu po požáru.Opočno


kostel Nejsvětější Trojice

Děkanský kostel vznikl při renesanční přestavbě zámku roku 1567 ze zámecké kaple sv. Ondřeje. Roku 1716 barokně upraven patrně G. B. Alliprandim; tehdy přistavěn presbytář a západní průčelí s věžemi, upravena fasáda a nově prolomena okna. Původní renesanční interiér zůstal zachován. Hranolová zvonice je z roku 1594, hrobka Trčků z Lípy z roku 1569. Kostel opravován v letech 1884 a 1891. Jedná se o síňové trojlodí s půlkruhově uzavřeným presbytářem, s dvojicí na koso postavených hranolových věží v západním průčelí. Presbytář sklenut valeně s výsečemi, trojlodí rozděleno pěti páry sloupů s volutovými hlavicemi, sklenuto křížovou žebrovou klenbou. Hlavní oltář z 1. čtvrtiny 18. století, kazatelna s řezanou výzdobou na řečništi od G. B. Bully z roku 1711, barokní mramorová křtitelnice z 18. století.kostel Narození Páně

Raně barokní kapucínský klášterní kostel postaven v letech 1676-78 italským stavitelem Bernardem Minellim. Je jednolodní s pravoúhle zakončeným presbytářem, se čtvercovými sakristiemi po obou stranách presbytáře. Presbytář i loď sklenuty valeně s výsečemi, v sakristii plochá valená klenba s výsečemi. Hlavní oltář pseudobarokní z 19. století. Obětní stůl je z roku 1979, v přední části je ozdoben výjevy z utrpení Páně.kostel Panny Marie

Empírový kostel postaven roku 1810 na místě původního farního kostela na starém hřbitově z roku 1348, přestavovaného na konci 16. století Simonem de Paret. Pod kostelem je umístěna hrobka Colloredů z roku 1810. Presbytář i loď sklenuty valeně s výsečemi. Vnitřní zařízení pseudorenesanční z 19. století. Zděná hranolová zvonice u kostela je z roku 1596.kaple sv. Kříže

Kaple postavena a vysvěcena roku 1883 na novém hřbitově. Oprava střechy a fasády kaple provedena v roce 1986.Orlické Záhoří


kostel sv. Jana Křtitele

v části Kunštát

Pozdně barokní kostel z let 1754-63.Pohoří


kostel sv. Jana Křtitele

Pseudoslohový kostel z let 1902-03, postaven podle plánů Augustina Bělohlávka. Základní kámen byl položen 27. července 1902 a 23. června 1903 byl vysvěcen. Zařízení uvnitř současné se stavbou, oltář a sochy byly objednány u firmy Petra Buška synové v Sychrově u Turnova, varhany u K. Mölzera v Kutné Hoře a větší zvon u Masce Samassy v Lublani. Ve věži kostela byly dva zvony, které byly v první světové válce dne 16. února 1917 zrekvírovány. V roce 1919 byl pořízen nový zvon od firmy Rudolf Manoušek, v roce 1927 byl pořízen umíráček u firmy Buřil a Riss z Kuklen u Hradce Králové. Též píšťaly varhan byly zrekvírovány, po válce byly zhotoveny píšťaly nové, od varhanáře Poláčka z Rychnova nad Kněžnou, který dokončil opravu varhan 8. dubna 1920. V letech 1946-49 byla provedena oprava kostela vč. elektrifikace. V letech 2000-02 byla provedena generální oprava kostela. V roce 2010 byly opraveny varhany, v roce 2011 zavěšen nový zvon sv. Jan Křtitel ze zvonařství Dytrychových z Brodku u Přerova vedle současného ocelového zvonu.Rohenice


kostel sv. Jana Křtitele

Původně gotický kostel, založený před rokem 1361, radikálně přestavěný v 16. století, doprovází velmi hodnotná dřevěná zvonice z roku 1652. V kostele byly při přestavbě sneseny klenby lodi, takže dnešní jednolodní stavba spolu se zúženým pravoúhlým kněžištěm je zakončena plochým stropem. Gotické stavební období kostela připomíná v závěru kněžiště sanktuář s profilovaným ostěním a trojlistou kružbou. Druhou památkou gotického období je křídlový oltář s obrazem Krista Trpitele, namalovaný roku 1533. Hlavní oltář s obrazem sv. Jana Křtitele a kazatelna se soškami evangelistů pochází z druhé poloviny 17. století a z 18. století. Zvonice, stojící nad kostelem, v základě osmiboká s nízkými roubenými bíle vyspárovanými obvodovými stěnami se stupňovitě zvedá k bednění zvonového patra, které mírně vystupuje oproti spodní části. Vrcholek zvonice zakončuje jehlancová střecha.Rychnov nad Kněžnou


kostel sv. Havla

Děkanský kostel (původně Panny Marie) pochází z 2. poloviny 13. století. Upravován roku 1521, novogoticky restaurován roku 1893. Nejstarší památka Rychnova nad Kněžnou.

farnost Rychnov nad Kněžnou

kostel Nejsvětější Trojice

Zámecký kostel byl jako pozdně gotický postaven v letech 1594-1602. Roku 1713 postavil J. Santini vrcholně barokní kulisové průčelí, natočené na osu zámeckého komplexu. Kostel byl po požáru roku 1798 znovu přestavěn a v letech 1838-43 vznikla nová pozoruhodná novogotická loď od Fr. Pavlíčka.kaple Proměnění Páně

Hřbitovní kaple byla na místě starší postavena v letech 1865-68 v novobyzantském slohu Al. Turkem.synagoga

V současné době v interiéru židovské muzeum Podorlicka – památník Karla Poláčka.Církev československá husitská

Husův sbor.Sedloňov


kostel Všech svatých

Barokní kostel postaven roku 1711 na místě kostela z roku 1578.Solnice


kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Barokní kostel z let 1681-86, v letech 1869-70 pseudoslohově opraven. Zařízení interiéru je převážně barokní a rokokové. Hlavní oltář z roku 1717, cínová křtitelnice z roku 1591, varhany z roku 1766. Pod kruchtou je kaple Čtrnácti sv. pomocníků.

farnost Solnice

kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Novorenesanční hřbitovní kostel z let 1903-04 vystavěn Fr. Lorencem ze Žamberka.Vrchní Orlice


kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel z let 1708-12 postaven K. Reinem. V roce 1770 rozšířen a byla k němu přistavěna věž, po roce 1945 byl kostel opuštěný. Zařízení kostela pocházelo z 18. a 19. století, poslední oprava byla provedena na konci 19. století.