okres Strakonice

Seznam obcí:
Bavorov, Bělčice, Bílsko, Blanice, Blatná, Čejetice, Černívsko, Čestice, Číčenice, Dobrš, Drahenický Málkov, Hornosín, Hoštice, Hostišovice, Chelčice, Jinín, Kadov, Katovice, Kladruby, Kocelovice, Kraselov, Lhota u Svaté Anny, Lnáře, Lomec, Malenice, Milejovice, Mnichov, Nihošovice, Pacelice, Paračov, Paštiky, Předslavice, Radomyšl, Řepice, Sedlice, Skočice, Strakonice, Strunkovice nad Volyňkou, Střela, Střelské Hoštice, Škvořetice, Štěkeň, Újezdec, Vodňany, Vojnice, Volenice, Volyně, Záboří, Zadní Zborovice

Bavorov


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický poutní kostel z let 1370-89, jedna z nejvýznamnějších církevních staveb jižních Čech. Přestavěn po požáru v roce 1649 Petrem Spinetou a v letech 1905-08 regotizován. Má dvě věže. Věž nad sakristií je z doby původní stavby kostela. V presbytáři je křížová klenba, zbytky nástěnných maleb z 15. století a na vnější straně zbytek malby z konce 14. století. Na oltářním kamenném stole je trojlist a štítky se znakem Jana z Rožmberka. Na sv. straně je věžovitá kaple sv. Anděla strážce.Bělčice


kostel sv. Petra a Pavla

Původně románský kostel z roku 1240. Jde o jednolodní stavbu s trojboce sklenutým presbytářem, loď sklenuta sklípkovou klenbou, pozdně románský polokruhovitý portál. Samostatná hranolovitá novogotická zvonice je z roku 1863.Bílsko


kostel sv. Jakuba Většího

Středověký kostel, připomínaný roku 1350, s mladší koutovou hranolovou třípatrovou věží. Z původního kostela zbyl jen presbytář, který byl vydlážděn kamennými deskami. Později byl kostel upravován.Blanice


kostel sv. Jiljí

Původně románský kostel z 2. poloviny 12. století se zachovanou tribunou z doby kolem roku 1280, rozšířený v letech 1375-90.Blatná


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kolem roku 1250 výstavba nejstarší románsko-gotické části kostela, nynější sakristie, přiléhající k severní zdi presbytáře. Ve 3. čtvrtině 14. století vrcholně gotická přestavba, postavena plochostropá loď a presbytář s vícebokým závěrem. V letech 1495-1515 za Zdeňka Lva z Rožmitálu pozdně gotická přestavba do současné podoby. Kněžiště rozšířeno a zaklenuto síťovou klenbou, v lodi zbudována mělká sklípková klenba svedená na tři válcové pilíře, rozdělující chrámový prostor na síňové dvoulodí. Kostel byl vysvěcen 8. září 1515. Oltáře jsou barokní z 18. století, na hlavním je socha blatenské Madony z doby kolem roku 1250 a obraz Panny Marie Nanebevzaté z roku 1744 od Jana Hoffmanna. V interiéru dále pozdně gotický krucifix, náhrobník Lva z Rožmitálu, rokokové obrazy J. V. Spitzera, na kůru varhany z roku 1744, zhotoveny Martinem Janečkem z Prahy. Zvonice u kostela barokní, z roku 1723 od J. Spinettiho, hranolová, zděná, s valenou klenbou s výsečemi. Fasáda upravena pseudogoticky po požáru v letech 1835-36.kaple sv. Michaela

Pozdně gotická kaple z roku 1515, původně hřbitovní, svěcena spolu s kostelem. Je obdélná, trojboce ukončená, bez opěráků. Vnitřek sklenut sklípkovou klenbou hvězdicového vzorce se síťovou spojkou.Čejetice


kostel sv. Havla

Původně raně gotický hřbitovní kostel z 2. poloviny 13. století, barokně upraven koncem 17. století. Typická hranolová věž se střílnovými okénky.Černívsko


kostel Nejsvětější Trojice

Gotický kostel ze 14. století, roku 1722 barokizován, obnoven roku 1933. Jde o jednolodní stavbu, s pravoůhle ukončeným presbytářem, s obdélnou sakristií na severní straně presbytáře, s hranolovou věží v západním průčelí. V presbytáři i v lodi ploché stropy na vysokém fabionu, na stropech štuková zrcadla. V interiéru rokokové zařízení, pozdně gotické sochy Mistra Zvíkovského. Hlavní oltář z roku 1755, tabulový se současnými sochami sv. Cyrila a Metoděje.Čestice


kostel Stětí sv. Jana Křtitele

11.3.2018

Původně románský kostel (západní část lodi a věž), přestavěn raně goticky kolem 3. čtvrtiny 13. století, hlavní loď zaklenuta v letech 1843-44, sakristie s oratoří a předsíňka přistavěny v letech 1819-20. Kostel je jednolodní, s pětiboce ukončeným presbytářem, s věží v jihozápadním nároží. Presbytář zaklenut polem a kápěmi závěru křížové žebrové klenby, v lodi tři pole hrotité klenby na pásech. V presbytáři nástěnné malby z 3. čtvrtiny 14. století. Hlavní oltář portálový s točenými sloupy a sochami z doby kolem roku 1730, obrazem sv. Jana Křtitele od F. J. Luxe.kaple Povýšení sv. Kříže

Ústřední kaple na vrchu Kalvárie z roku 1820. Předtím zde postaveny roku 1626 dřevěné kaple, nahrazené roku 1728 zděnými. Klasicistní kaple sestává z kvadratického kněžiště se dvěma půlválcovými bočními přístavky. Presbytář má zvoncovou střechu s lucernou, oba přístavky jsou završeny balustrádou. Loď je koncipována do podoby antického chrámu s prvky dórského stylu. Na stupňovité základně spočívá dvanáct hladkých sloupů s patkami a jednoduchými hlavicemi. Střecha lodi je doplněna sanktusníkem, v němž byl umístěn malý zvon, zrekvírovaný roku 1916 pro válečné účely. Celou východní stěnu kněžiště pokrývá rozměrná nástěnná malba, která je spolu s výzdobou interiéru dílem Antonína Zellerina. Vnitřní zařízení kaple tvoří především novorenesanční oltář z roku 1856 s trojrozměrným krucifixem, za nímž je vymalována krajinná scenérie představující Jeruzalém.kaple Panny Marie Bolestné

Barokní kaple z roku 1728, která nahradila původní dřevěnou. Je šestiboká, završená kupolí s lucernou, s oválnými okny. Uvnitř novogotický oltář s pozlacenou sochou Piety.Číčenice


kostelík sv. Václava

Novogotický kostelík.Dobrš


kostel Zvěstování Panny Marie

Původně románský kostel založený roku 1250. V 15. století byl husity vypálen a v roce 1561 dostavěn architektem Tomášem Rossim z Mandrisia. Renesanční klenba lodi z této doby napodobuje síťovou klenbu.kaple sv. Jana a Pavla

Kaple byla původně románský kostelík z roku 1230. Renesančně přestavěna T. Rossim, který ji zvýšil o zvonici v patře. Je to jednolodní prostor s odsazenou věží, apsidou a pseudogotickým patrem. Ve věži je zvon z roku 1561 z dílny pražského zvonaře Brikcího z Cimperka, zavěšený na původních dubových trámech.Drahenický Málkov


kostelíkHornosín


kaple sv. Floriána

Kaple postavena v letech 1859-60. V roce 2001 byl zakoupen a vysvěcen zvon ve věži.Hoštice


kostel Narození Panny Marie

Původně renesanční kostel z roku 1593, v 18. století upraven barokně.Hostišovice


kaple

Pseudogotická kaple z roku 1892. Je obdélná, s pětiboce ukončeným presbytářem, s vížkou nad průčelím. Zařízení současné se stavbou.Chelčice


kostel sv. Martina

Barokní kostel ze 14. století, rozšířen v letech 1728-30.kaple sv. Maří Magdalény

Kaple postavena v letech 1660-63 u léčivého pramene. V 80. letech 17. století byla opravena, po úderu blesku v roce 1710 opět opravena. U kaple byly později postaveny lázně, které zde byly v provozu do 30. let 20. století. Po roce 1948 kaple zpustla, až roku 1974 byla zrekonstruována, ale znovu devastována, pramen léčivé vody zasypán. Až v roce 2005 byl pramen znovu obnoven.Jinín


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Raně gotický kostel z 13. století, přestavěný v 15. století a upravovaný v polovině 18. století. V interiéru plastika Madony z poloviny 15. století a pozdně gotická křtitelnice.Kadov


kostel sv. Václava

Původně raně gotický kostel ze 13. století, barokně přestavěn roku 1765 a vysvěcen 29. září. O výstavbu tohoto kostela se zasloužil Jan František Kristian hrabě Sweerts Sporck, pán ze Lnář. Na stavbě tehdy pracovali Kašpar Švankmajer - mistr zednický, Jiří Kaplan - mistr tesařský, Jan Šole - mistr kovářský.kaple Nalezení sv. Kříže

Základní kámen novogotické kaple položen 25. dubna 1856. Dokončena a vysvěcena byla v roce 1863. Její půdorys má tvar kříže. V podzemí pod kaplí se nachází rodinná hrobka hrabat Linckerů z Lutzenwicku.Katovice


kostel sv. Filipa a Jakuba

Raně gotický kostel z 13. století, renesančně přestavován v letech 1580-82, barokizován v roce 1761. Jižní portál gotický, křtitelnice z roku 1599 renesanční, okna barokizována. Věž ve stylu románské renesance, zvýšená roku 1847. Presbytář má gotickou křížovou klenbu, loď renesanční valenou, inventář je barokní. Kostel byl naposled opraven roku 1989.Kladruby


kostelík Nejsvětější TrojiceKocelovice


kostel sv. Bartoloměje

Gotický kostel ze 14. století, barokně upravovaný roku 1725. Jednolodní stavba s pětibokým presbytářem a hranolovou věží s dřevěným patrem. Zařízení novogotické, křtitelnice z 15. století.Kraselov


kostel sv. Vavřince

Původně gotický kostel, připomínaný roku 1384, v letech 1684-88 zbarokizovaný. Naposled opraven roku 1936.Lhota u Svaté Anny


kostel sv. Anny

Barokní poutní kostel z roku 1682, rozšířen roku 1726 o sakristii, kapli, oratoře a ambity s věží.Lnáře


kostel Nejsvětější Trojice

Bývalý klášterní kostel postaven roku 1666 na místě starší kaple snad podle plánů italského stavitele Carla Luraga. Od roku 1706 probíhala důkladná přestavba kostela. Byly přistavěny boční lodě s ochozy a trojlodní chrám s pravoúhle ukončeným presbytářem a hranolovou věží byl vybaven novým oltářem. Zařízení barokní, obraz Lnářské Madony od Petra Brandla z roku 1707 na hlavním oltáři v bohatě řezaném akátovém rámu, vytvořeném v letech 1710-11.kostel sv. Mikuláše

Barokní hřbitovní kostel z roku 1735 postaven na místě původního gotického, vysvěcen roku 1739. U něho zvonice z roku 1724 s dřevěným patrem původně se dvěma zvony z roku 1725. Za první světové války byly všechny zvony zrekvírovány. V letech 1991-92 opravena fasáda kostela.kaple sv. Anny

Barokní kaple na Kalvárii z roku 1700.Lomec


kostel Jména Panny Marie

Neobvyklá centrální barokní stavba kostela s velmi cenným a neobvykle řešeným inventářem postavena hrabětem Filipem Emanuelem Buquoyem pro malou sošku kopie Panny Marie foyenské, kterou přivezl z Nizozemí jeho otec Karel Filip. Základní kámen kostela byl položen roku 1692, stavba začala až roku 1699, dokončena byla roku 1702 a posvěcena 14. září 1704. Půdorys kostela je v základě čtyřúhelníkový, stěny jsou zčásti vypouklé, je zaklenut kopulí, do níž se zařezávají lunety nad okny a výseče nad kouty. Celková výška je 31 metrů. Věž kostela má cibulovitou podobu, v úžlabinách jsou čtyři jiné cibulovité věžičky. Uprostřed kostela stojí hlavní oltář, který je zmenšenou napodobeninou Berniniho barokního oltáře z chrámu sv. Petra v Římě. Celý oltář vyžezal řezbář Wauscher z Lince. Ve svatostánku v podobě lucerny, zavěšeném nad oltářem, je v zasklené schránce již zmiňovaná soška Panny Marie. Křížová cesta z roku 1933 je vyřezávaná z lipového dřeva a je dílem Vojtěcha Kafky z Červeného Kostelce. Sakristie byla přistavěna v roce 1720 na severní straně kostela a dostala podobu malé kaple s jehlancovou střechou a lucernou. Kůr a rokoková kazatelna byly přistavěny v roce 1735. Zvonice z roku 1939 stojí mimo kostel. Původní tři zvony byly v roce 1942 použity na válečné účely. Po válce byl do zvonice umístěn zvon ze Svaté Hory, pocházející z roku 1661, další dva zvony byly pořízeny v roce 1974. Opravy kostela byly prováděny v letech 1798, 1846-52, 1893, 1936 a v roce 1995.

Mariánské poutní místo Lomec | bohoslužby a poutě

Malenice


kostel sv. Jakuba Většího

Původně raně gotický kostel, v letech 1885 a 1928 upravován.Milejovice


kaple Panny Marie

v lokalitě Dobrá Voda

Barokní poutní kaple z let 1889-91 s dvanácti kapličkami postavena u údajně léčivého pramene. V roce 1996 byla kaple i s kapličkami a studánkou opravena.Mnichov


kaple sv. Vojtěcha

Kaple postavena po polovině 19. století. Oltář z 2. poloviny 17. století, portálový, s pozdějšími doplňky a novým obrazem.Nihošovice


kostel sv. Antonína

Centrální stavba kostela z konce 17. století ve tvaru kříže. Nad středem osmiboké věžičky s cibulemi.Pacelice


kostel Proměnění Páně

Barokní kostel postavený podle návrhu K. I. Dientzenhofera roku 1763.Paračov


kostel sv. Petra a Pavla

Kostel původně starší, přestavěný roku 1840.Paštiky


kostel sv. Jana Křtitele

Barokní kostel postavený podle návrhů Kiliána Ignáce Dientzenhofera v letech 1747-50 na místě staršího zbořeného kostela. Je to jednolodní stavba podélné dispozice, s presbytářem uzavřeným uvnitř segmentově, zevně pravoúhle, s hranolovou věží v západním průčelí. Presbytář sklenut plackou, v závěru konchou, loď sklenuta valeně s výsečemi, střední pole plackou. Jednotná vnitřní výzdoba od řezbáře Ferdinanda Ublakera a malíře J. V. Spitzera (freska na stropě lodi a presbytáře). Hlavní oltář rámový se sochami sv. Prokopa a andělů a s obrazem z 2. poloviny 18. století.Umrlčí kaple

Barokní kaple v nároží hřbitovní zdi postavena v letech 1750-52, dokončena až po smrti Kiliána Ignáce Dienzenhofera (1689-1751). Je to centrální stavba, zevně pětiboká, uvnitř čtvercová, s půlkruhovými apsidovými výklenky po stranách. Vnitřní prostor sklenut kupolí na pendantivech. Pod kaplí valeně sklenutá hrobka.Předslavice


kostel Nejsvětější Trojice a sv. Václava

Původně románský kostel z 1. poloviny 13. století, goticky přestavěn ve 14. století. Barokně upravován v letech 1655-60, věž je z roku 1839.Radomyšl


kostel sv. Martina

Původně románský kostel z 12. století, přestavěn goticky ve 14. století a později upraven barokně. V jižní barokní síni se nachází unikátní kamenná křtitelnice, s vytesanými symboly a erby, kterou ve 14. století daroval johanitům, nastávajícím majitelům Radomyšle Vilém ze Strakonic.kostel sv. Jana Křtitele

Barokní poutní a hřbitovní kostel z let 1733-36 je dílem vlašského stavitele a architekta Bartolomea Scottiho.Řepice


kostel sv. Maří Magdalény

Raně gotický kostel zbarokizovaný v letech 1668-70. Náhrobky Hodějovských v presbytáři a v kostnici.Sedlice


kostel sv. Jakuba

Původně románský kostel, zbarokizovaný v letech 1747-52. Základní kámen posvěcen 21.4.1744. Hlavní oltář je z roku 1902, oltářní obraz sv. Jakuba namaloval Antonín Gross z Prahy, sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa jsou od neznámého mistra. Barevné okno nad hlavním oltářem je z roku 1897. Boční oltáře Bolestné Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého jsou z roku 1737, barokní kazatelna z roku 1753. Z 15. století se zachovala kamenná gotická křtitelnice. Kruchta byla postavena roku 1753, varhany jsou z roku 1893. Chrámová malba je z roku 1902 od Čeňka Gotlieba. Kříž na věži je z roku 1759, sanktusová věžička z roku 1749, zvonek v ní je z roku 1372.Skočice


kostel Navštívení Panny Marie

Raně barokní osmiboký centrální poutní kostel z let 1677-78, roku 1718 přistavěn ochoz – ojedinělá architektonická zajímavost.Strakonice


kostel sv. Markéty

Renesanční kostel z let 1580-83 s gotickými okny postaven na základech staršího gotického kostela z počátku 13. století vlámským stavitelem V. Vogarellim. Nově vzniklá hodnotná sálová stavba s gotickými prvky je sklenuta síťovou hvězdovou klenbou, v podvěží a podkruchtí hřebínkové klenby. Barokní úpravy byly provedeny v roce 1777. Vybavení kostela je pseudogotické z roku 1894, krucifix z počátku 16. století, romanizující reliéfy Ukřižování a Trůnící Madona ze 16. století. Při rekonstrukci střechy v roce 2000 byly objeveny v kopuli dokumenty z roku 1873.kostel sv. Prokopa

Původně románský kostel z 1. třetiny 13. století prodělal složitý stavební vývoj. Od románského slohu až ke gotické podobě, dokončené počátkem 16. století zaklenutím hlavní lodi. Románský charakter má i 40 metrů vysoká věž postavená kolem roku 1243. Barokní úpravy byly prováděny v 17. a zejména v 18. století. Jeho barokní interiér je převážně z let 1720-30. Oltář pochází z roku 1693, varhany jsou součástí interiéru od roku 1892. Kostel byl původně zasvěcen sv. Vojtěchovi, a to až do poloviny 14. století. Při stavebních úpravách byly odhaleny nástěnné malby z roku 1340.kostel sv. Václava

Původně gotický hřbitovní kostel založil na přelomu 13. a 14. století Bavor III. Později barokně upraven v letech 1720-30kaple sv. Martina

Kaple postavena spolu s bývalým špitálem na přelomu 17. a 18. století.kostel Panny Marie

v části Podsrp

Barokní poutní kostel z let 1771-74, postavený velkopřevorem maltézského řádu hrabětem Ferdinandem Althanem na místě poutní kaple z roku 1749, rozšířené roku 1766. Jednotný barokní interiér pochází z doby výstavby.Strunkovice nad Volyňkou


kapleStřela


kostelStřelské Hoštice


kostel sv. Martina

Klasicistní kostel z roku 1822. Zajímavé je jednotné novogotické zařízení interiéru.Škvořetice


kaple Panny Marie

Základní kámen kaple položen a posvěcen v dubnu 1884. 8. září 1884 kapli slavnostně posvětil českobudějovický biskup František hrabě Schönborn. V roce 1905 byla na náklady obce vymalována pražským malířem Čeňkem Gottliebem.Štěkeň


kostel sv. Mikuláše

Barokní kostel na místě gotického, přestavěn roku 1749.Újezdec


kostel sv. Voršily

Románsko-gotický kostel z poloviny 13. století. Jednolodní stavba s pravoúhle zakončeným presbytářem a hranolovou věží. Úzká okna zakončená půlkruhovitě, na jižní straně lodi původní hrotitá.Vodňany


kostel Narození Panny Marie

Děkanský kostel připomínaný již v roce 1336, pozdně goticky dostavěn mistrem Jaklíkem a jeho synem Václavem v letech 1415-35, přestavěn v roce 1584. Při požáru roku 1722 byl velmi poškozen, záhy byl však opraven. Věž byla několikrát přestavována a v letech 1875-76 upravena do dnešní podoby. Kostel má podobu dvoulodní stavby zaklenuté žebrovou klenbou, je 38 metrů dlouhý, 14 metrů široký a věž má vysokou 64 metrů. Četné renesanční přístavby vytvářejí se starší gotickou stavbou malebně seskupený celek. V letech 1894-97 byl kostel regotizován R. Stechem podle návrhů J. Mockera. Vnitřní výzdoba i sgrafita na fasádě kostela jsou zpracována podle návrhů Mikoláše Alše z let 1895-97. Ve věži visí 6 zvonů, z nichž největší jménem Marek byl ulit r. 1725.

farnost Vodňany

kostel sv. Jana Křtitele

Jednolodní empírový kostel s věžičkou z roku 1843 postaven podle plánů J. Sandnera na místě kostela z roku 1414. Byl vysvěcen roku 1848. Oltářní obraz Křtu Páně darovala císařovna Karolina Augusta. Většina zařízení je novorenesanční a novobarokní.kostel Církve československé husitské

Budova Husova sboru byla slavnostně otevřena 5.dubna 1925. Ve velkém sále bývala kdysi místo stěny s obrazem Ježíše za stolem Páně opona a za ní jeviště.

Náboženská obec

bývalá synagoga

Klasicistní budova synagogy byla postavena v letech 1837-52 v těsném sousedství staré synagogy z roku 1744, která byla po polovině 19. století zbořena. Od roku 1958 slouží synagoga jako městské muzeum. Hlavní modlitební sál byl v té době rozdělen stropem na dvě podlaží.kaple sv. Vojtěcha

Kaple postavena v letech 1730-32 vodňanským měšťanem Kristiánem Jonášem. Uzavřena a odprodána do soukromých rukou byla v roce 1787, znovu vysvěcena roku 1816. Vnitřní zařízení pochází z 18. století.Vojnice


kostel Navštívení Panny Marie

Raně barokní kostel postaven roku 1687 Václavem Markvartem z Branišovic. V interiéru dochováno původní vnitřní zařízení.Volenice


kostel sv. Petra a Pavla

Původně románský kostel z období před rokem 1250. Ve 14. století přestavěn a rozšířen o jižní loď. Zajímavostí kostela je goticko renesanční klenba hlavní lodi, vytvořená architektem Tomášem Červeným z Mendrisia v roce 1577, presbytář má gotickou křížovou klenbu. Věž je z let 1770-80. Inventář je barokní. Naposledy opraven byl v roce 1990.Volyně


kostel Proměnění Páně

Pozdně renesanční hřbitovní kostel vystavěn v letech 1580-1618 z darů Matěje a Ludmily Dršťkových s přáním „v tom kostele aby se česky zpívalo“. Vzácná renesanční stavba Vogarelova má uvnitř zbytky cenných fresek ze 16. století, o jejichž zachování se zasloužili Maxmilián a Josef Boháčové, kteří provedli restaurátorské práce. Stavba kostela s valenou klenbou byla několikrát upravována a v roce 1877 byla přistavěna novorománská věž.kostel Všech svatých

Gotický kostel ze 14. století, zevně zbarokizovaný. Dvoulodí zaklenuto síťovou klenbou. V interiéru pozdně gotická křtitelnice, obraz na hlavním oltáři ze Škrétova okruhu a reliéf „Ukřižování s donátory“.kaple Anděla Strážce

Novogotická kaple postavena roku 1858 podle plánů volyňského rodáka architekta Josefa Niklase. Oltář byl původně zdoben obrazem Anděla Strážce od Maxmiliána Boháče staršího z roku 1898.Obraz spolu s ostatními byl poničen a nahrazen novodobým oltářním obrazem od Barbory Režné. V osmiboké střeše se nachází dva zvony z roku 1858, třetí zvon byl roku 1916 zabaven pro válečné účely.Záboří


kostel sv. Petra a Pavla

Raně gotický trojlodní kostel z 13. století, první písemná zpráva pochází z roku 1305. Rozšířen o boční lodě byl roku 1607 a vnitřní zařízení v roce 1713. Střední loď a trojboce uzavřený presbytář jsou křížově sklenuty, boční lodě jsou plochostropé. Po vyhoření původní dřevěné zvonice někdy koncem 16. století byla v roce 1713 vybudována nová kamenná současně s barokní branou vedoucí na hřbitov kolem kostela. Hřbitov byl uzavřen v roce 1873.Zadní Zborovice


kostel sv. Ludmily

Kostel z roku 1898.